۵۴۷ – شهردار قم: برنامه ۵ ساله دوم شهر با عنوان قم ۱۴۰۵ در حال تدوین است