۵۳۸ – ﻣﺪﯾﺮﺣﺞ و زﯾﺎرت اﺳﺘﺎن ﻗﻢ اﻋﻼم ﮐﺮد: دارﻧﺪﮔﺎن ﻗﺒﻮض ودﯾﻌﻪ ﮔﺬارى ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ