۴۹۷ – مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز خبر داد : احداث بوستان ۴۰۰هکتاری مرجعیت در بلوار آیت الله بروجردی