۵۰۰ – سخنگوی کانون کارگران ساختمانی استان قم خبر داد: فوت ۱۸کارگـر قمی بر اثر حـوادث در سال جاری