۵۰۴ – مديرعامل سازمان ميادين شهرداری قم خبر داد احداث بزرگترين شهرک خدمات خودرويی کشور در قم