۵۰۵ – شهردار قم خبر داد: حمايت و تقويت شهرداری قم از حركتهای بديع در عرصه فرهنگسازی شهری