۵۰۶ – با حضور معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و استاندار قم و مدیر کل بهزیستی قم مرکز نگهداری معلولان ذهنی بهزیستی افتتاح شد