۵۱۰ – در سال “اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال” کارآفرینان و صنعتگران عنوان کردند : سازمان امور مالیاتی بزرگترین مانع تولید و اشتغال