۵۱۳ – رئیس شورای اسلامی شهر قم: بانک شهر مهم ترین پشتیبان مدیریت شهری است