٥١٩ – رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي استان قم: تعطيلي بيش از ٥٠٠ واحد توليدي استان قم به دليل فشار هاي بانكي