۵۲۰ – شهردار قم: توسعه شهري بدون مشاركت شهروندان محقق نمي شود