۵۲۲ – استاندار قم: جذب اعتبارات ملي در دسـتور كار مديران دولتي در استان قم باشد