۵۲۶ – بلوار آیت الله بروجرودی افتتاح شد؛ با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی بلوار آیت الله بروجرودی افتتاح شد