۵۳۲ – انتقاد شهردار قم از مدیریت چندگانه در بافت فرسوده؛ ورود بخش خصوصی نیازمند حمایت است