۵۳۳ – مدیر بنیـاد مسکن انقلاب اسـلامی قم تـودیع و معـارفه شد