۵۴۱ – پنجشنبه ۲۲ آذر ماه؛ آیین رونمایی از کتاب ارزشمند ترجمه اصول کافی استاد انصاریان برگزار می شود