۵۴۴- اندر حکایت یکی از پر در آمدترین مربیان جهان (کیروش، این پرتغالی قرن نوزدهمی)