۵۵۵ – دادستان عمومی انقلاب مرکز استان قم – رفع تصرف ۱۸۸ هکتاری از اراضی ملی قم در سال گذشته