۵۵۸ – دادستان قم در نشست خبری با خبرنگاران اعلام کرد: برخورد جدی با هنجارشکنان در قم