۵۶۱ – سرپرست بهزیستی استان قم در نشست خبر با خبرنگاران اعلام کرد: ۲۰۰ هــزار نفر در قم در طـرح پیشــگیری اولیه اعتیـاد شـرکت کــردند