۵۶۲ -آیت الله سید محمدجواد علوی بروجردی: تخــریب دولت به هر بهـــانه‌ای آســـیب به منـــافع مـــلی اســـت