۵۶۳ – شهردار قم: بـودجه باز آفرینــی شهــری در قـم کـافی نیست