۵۶۷ – شهردار قم؛ ارائه ۲۰ خدمـت الکتـرونیک به شــهروندان قـم تا پایان ســال