۵۶۸ – مدیر درمان تامین اجتماعی استان قم: هزار بیمار در مراکز درمانی تامین اجتماعی قم پذیرش می شوند