۵۷۶ – رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم عنوان کرد: استاندارد آفلاتوکسین در شیر ایران معادل اروپا و اطمینان بخش است