۵۸۴ – با حضور استاندار قم؛ (SAM) رونمایى از نرم افزار اطلاع رسانى مردمى شركت توزیع نیروی برق استان قم