۵۸۷ – مدیر درمان تأمین اجتماعی استان قم: ۴۷۰ میلیارد تومان ویژه درمان مردم قم هزینه شده است