۵۸۹ – معاون اقتصادي استاندار قم : کمک ۲۰ میلیارد تومانی اصناف و صنعتگران به آسیب دیدگان کرونا در قم