۵۹۳ -آیت الله فاضل لنکرانی: بی ثباتی در قیمت ها کمر مردم را شکسته است