۵۹۶ – شهردار قم: ۱۴۰۰فاز نخست متروی قم اوایل سال افتتاح می شود