۶۰۰ – معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد قم: افزایش ۶۰ درصدی مراجعه به کمیته امداد قم