تماس با ما

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: محمد کاظم امینی قمی

سرپرست و سر دبیر: محمد کاظم امینی قمی

مدیر اجرایی: نجات شیرازی

صفحه آرایی: جواد جعفری

چاپ: ولیعصر / قم

شیرازی   ۰۹۳۳۶۱۵۹۷۲۲

روابط عمومی و سازمان آگهی ها

پست الکترونیک: nejatshirazi@yahoo.com – nejatshirazi58@gmail.com

تلفن تماس دفتر: ۳۲۹۴۴۸۱۲

نشانی: ساختمان ناشران، طبقه منفی۱، واحد ۲