۵۸۸ – شورای شهر و شهرداری، نام گذاری خیابان ها و میادین را جدی بگیرند