۵۹۸ – با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی؛ ۱۵ پـروژه بزرگ شهــری در قــم افتتاح شـد