۶۰۴ – دبیرکل جامعه اسالمی کارآفرینان کشور: بحرین را برمیگردانیم