۶۰۵ – شهردار قم آغاز عملیات عمرانی پروژه ۱۲۰۰ میلیارد تومانی بلوار شهید اوسطی در قم